„Amnistie” fiscala locala pentru 1.500 de firme din municipiul Baia Mare

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

Agentii economici datornici vor fi scutiti de plata dobanzilor si penalitatilor daca isi platesc impozitele locale pana la data de 31 octombrie 2018. Schema de ajutor va fi aplicata incepand cu data de 15 august si de pe urma ei urmeaza sa beneficieze aproximativ 1.500 de firme care isi desfasoara activitatea economica pe raza municipiului Baia Mare.

Pentru a beneficia de acest ajutor, agentii economici trebuie sa indeplineasca anumite conditii. Este vorba despre datoriile de majorari de intarziere bugetului local al municipiului Baia Mare, achitarea in integralitate a debitului restant, inclusiv amenzile de orice fel inregistrate in evidentele fiscale pana la data solicitarii sprijinului. Proiectul adoptat de catre consilierii baimareni prevede ca scutirea sa se aplice doar majorarilor aferente obligatiilor fiscale principale achitate in perioada de valabilitate a prezentei scheme, precizeaza baiamare.ro.

Valoarea totala estimata a ajutorului de minimis care va fi acordat pe intreaga durata de aplicare a acesteia se ridica la suma de 2.265.802 lei. Orice solicitant care doreste sa beneficieze de ajutor de minimis trebuie sa depuna la sediul Directiei de Venituri din cadrul Primariei Baia Mare o cerere motivata insotita de urmatoarele documente :

-certificat constatator, in original, emis de oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul unde işi are sediul intreprinderea solicitanta, in care sa se mentioneze urmatoarele informatii: datele de identificare, codul unic de inregistrare, asociatii şi reprezentantii legali ai intreprinderii, domeniul de activitate principal şi toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale intreprinderii şi data ultimei mentiuni inscrise in registru şi obiectul acesteia, stare societate

-situatii financiare aprobate, corespunzatoare ultimului exercitiu financiar, in copie

-dovada achitarii integrale a obligatiilor restante

-declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al intreprinderii cu privire la sectorul principal si secundar de activitate

-declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al intreprinderii, ca aceasta nu se afla in procedura de insolventa, reorganizare judiciara, faliment

-declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al intreprinderii ca nu au fost emise impotriva acesteia decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis, sau, in cazul in care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale in vigoare

-declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al intreprinderii privind ajutoarele de minimis primite/solicitate de intreprindere; in cazul in care intreprinderea a primit ajutoare de minimis, se va mentiona cuantumul ajutoarelor de minimis primite, precum şi perioada de acordare a acestora

-declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al intreprinderii privind incadrarea acesteia in categoria intreprinderii unice, conform formularului nr. 1 la prezenta procedura

-imputernicire semnata şi ştampilata de reprezentantul legal al intreprinderii solicitante, in cazul in care o alta persoana decat aceasta semneaza cererea de acordare a facilitatii

-o copie a buletinului de identitate/cartii de identitate a persoanei imputernicite sa semneze cererea

– opisul cu documentele depuse pentru obtinerea facilitatilor fiscale.

De asemenea, inregistrarea, evaluarea si selectia beneficiarilor se face dupa urmatoarele criterii :

-Serviciul Constatare, Impunere, Control, din cadrul aparatului propriu al Primarului acorda asistenta intreprinderilor solicitante pentru intocmirea şi completarea cererii pentru acordarea de facilitati fiscale

– cererea pentru acordarea de facilitati fiscale completata, insotita de documentele justificative, se depune la registratura Directiei de Venituri a Municipiului Baia Mare

– cererea va fi inregistrata in registrul special al schemei de ajutor de minimis, mentionanduse data şi numarul de inregistrare a cererii

– cererile vor fi analizate şi selectate, in limita bugetului alocat schemei, in functie de data şi numarul inregistrarii documentelor, urmarindu-se conformitatea cu prevederile prezentei hotarari.

-Directia de Venituri – Serviciul Constatare, Impunere, Control din cadrul aparatului propriu al Primarului, va finaliza procesul de evaluare a cererii pentru acordarea de facilitati fiscale in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data inregistrarii acesteia.

– Consiliul Local al municipiului Baia Mare, prin Directia de Venituri – Serviciul Constatare, Impunere, Control din cadrul aparatului propriu al Primarului, are obligatia de a face publica pe site-ul www.baiamare.ro epuizarea bugetului alocat pentru aceasta schema, data de la care nu se mai inregistreaza cereri pentru acordarea de facilitati fiscale.

– directia de Venituri a municipiului Baia Mare, prin Serviciul Constatare, Impunere, Control, verifica indeplinirea conditiei privind achitarea integrala, la data solicitarii, a obligatiilor fiscale datorate bugetului local al municipiului Baia Mare, declaratiile depuse de solicitant, precum si respectarea oricarei alte prevederi a prezentei scheme.

– in urma procesului de analizare a cererii, se va emite decizia de impunere privind obligatiile accesorii si se va intocmi un referat de catre serviciul de specialitate, privind acordarea sau neacordarea scutirii, care va fi verificat de catre directorul executiv al Directiei de Venituri si supus spre aprobare primarului Municipiului Baia Mare, fara a fi necesara aprobarea fiecarei cereri prin hotarare a Consiliului Local.

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 2
Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1