BAIA MARE. Ce taxe ni se propun pentru anul 2024. Vezi lista

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

Chiar în ziua în care primarul de Baia Mare își afla pedeapsa și apoi fugea din țară, Primăria Baia Mare punea în dezbatere proiectul de hotărâre prin care erau propuse taxele și impozitele locale pe anul care urmează. Din raportul  privind fundamentarea proiectului de hotărâre, având ca obiect stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2024 aflăm că „potrivit art. 491 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal “În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior. Sumele indexate se aprobă prin hotărâre a consiliului local și se aplică în anul fiscal următor”. Pe de altă parte, rata inflației pentru anul 2022 a fost de 13,8% conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice. Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sumele prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 alin. (5) şi (6) se indexează anual în funcţie de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an şi publicată în Jurnalul Uniunii Europene şi de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri”.

„Cursul de schimb a monedei euro şi nivelurile minime, exprimate în euro, prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunică pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei. Cursul euro la data de 01 octombrie 2023 este 1 euro=4,9735 lei.
Propunem dezbaterii stabilirea valorilor impozabile, a cotelor de impozitare, a cotelor adiționale de până la 50%, a impozitelor şi taxelor locale, respectiv amenzile contravenționale, aplicabile persoanelor fizice și juridice, pentru anul 2024:
în cazul impozitului pe clădiri datorat de persoanele fizice, propunem aplicarea în anul 2024 a cotei de impozitare de 0,09% asupra valorilor impozabile pe metru pătrat de suprafaţă construită desfaşurată prevăzute în anexă la prezentul raport in cazul clădirilor rezidentiale, a cotei de 0,7 % in cazul clădirilor nerezidențiale, a cotei de 0,4 % in cazul cladirilor nerezidențiale utilizate pentru
activitati din domeniul agricol si a cotei de 3 % in cazul cladirilor nerezidențiale dobandite înainte de 01.01.2019 si care dupa aceasta data nu au fost reevaluate.

Impozitul pe clădirile rezidențiale se majorează cu 50%, în cazul nedeținerii unui contract de furnizare a serviciilor de canalizare menajeră, acolo unde există rețea publică, iar descărcarea apelor uzate este posibilă gravitational, fără realizarea unor investiții de către proprietar. Majorarea se aplică tuturor construcțiilor edificate identificate la numărul administrativ respectiv. Majorarea nu se aplica persoanelor fizice care detin statii de epurare avansata care respecta conditiile de descarcare a apelor epurate in mediul natural (Autorizatie de mediu , Autorizatie de gospodarire a apelor).

În cazul impozitului pe clădiri datorat de persoanele juridice, în scopul stimulării realizării de investiţii strategice pe raza teritorial administrativă a municipiului Baia Mare, respectiv evaluării construcţiilor existente la valori reale, propunem următoarele cote de impozitare:
0,3 % aplicată la valoarea impozabilă a clădirii, in cazul cladirilor rezidentiale;
1% aplicată la valoarea impozabila a clădirii, in cazul cladirilor nerezidentiale;
0,4% aplicată la valoarea impozabilă a clădirii, in cazul cladirilor nerezidentiale utilizate pentru activitati din domeniul agricol;
7,5% aplicată la valoarea impozabilă a clădirii, în cazul clădirilor dobândite înainte de 01.01.2019 şi care, după această dată nu au fost reevaluate. Se acorda reducerea cu 50% de la plata impozitului pe mijloacele de transport hibride, potrivit art. 470, alin.(3) din Codul Fiscal. În ceea ce priveşte taxa asupra serviciilor de reclamă şi publicitate cota este de 4,5% aplicată asupra valorii serviciilor de reclamă şi publicitate cu exceptia TVA;

În ceea ce priveşte impozitul pe spectacole cota este de 2% în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională și de 5% în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate mai sus.

Pentru plata cu anticipaţie, până la data de 31 martie 2024, a impozitului pe clădiri, teren, asupra mijloacelor de transport și a taxei pe clădiri/teren în cazul contractelor de concesiune, închiriere ori folosință care se referă la perioade mai mari de un an, datorate pentru întregul an, se acordă o bonificaţie de 10 % pentru persoanele fizice şi o bonificație de 10% pentru persoanele juridice. Pentru clădirile și terenurile stabilite ca fiind neîngrijite sau terenurile agricole stabilite ca fiind nelucrate 2 ani consecutivi, în urma aplicării Regulamentului privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitului pentru clădirile/terenurile neîngrijite și terenurile agricole nelucrate timp de 2 ani consecutivi de pe raza municipiului Baia Mare, impozitul pe clădiri, respectiv impozitul pe teren se
majorează cu 500% pentru anul 2024”, se arată în proiect.

Taxe speciale:

Taxa specială pentru promovarea turismului în procent de 0,5% aplicat la valoarea fără TVA a tarifelor de cazare, taxa specială de eliberare a acordului de funcționare în suma de 500 lei, taxa speciala de vizare a acordului de functionare in suma de 100 lei și taxa specială pentru modificarea acordului/autorizației autorizației de funcționare în sumă de 100 lei. Taxe practicate de Direcția Patrimoniu și Direcția Taxe și Impozite conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Taxe speciale în domeniul urbanismului, conform anexei 4, respectiv:
Taxa pentru emiterea avizului de oportunitate pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal – 1000 lei.
Taxa pentru emiterea avizului Comisiei Tehnice de Amenajare a teritoriului şi de Urbanism pentru Planul Urbanistic Zonal – 1000 lei.
Taxa pentru emiterea avizului Comisiei Tehnice de Amenajare a teritoriului şi de Urbanism pentru Planul Urbanistic de Detaliu – 500 lei.
Taxa pentru emiterea avizului Comisia de Arhitectură și Estetică Urbană – 100 lei.
Taxa pentru activitatea de informare şi consultare a publicului pentru Planul Urbanistic Zonal – 1000 lei.
Taxa pentru activitatea de informare şi consultare a publicului pentru Planul Urbanistic de Detaliu -1000 lei.

Pentru emiterea în regim de urgenţă a certificatului de urbanism pentru operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară se percepe o taxă astfel:
a)pentru suprafeţe mai mici de 5000mp o taxă în cuantum de 1000 lei;
b)pentru suprafeţe mai mari de 5000mp o taxă în cuantum de 1500 lei.
– pentru lucrări de construire se va percepe o taxă astfel:
a)pentru suprafeţe mai mici de 5000mp o taxă în cuantum de 1500 lei;
b)pentru suprafeţe mai mari de 5000mp o taxă în cuantum de 4000 lei.

Pentru emiterea în regim de urgenţă a autorizaţie de construire/desfiinţare se percepe o taxă în valoare de 100% din taxa de autorizare. Mai avem apoi taxa pentru eliberarea certificatelor de atestare a edificării/extinderii/radierii construcțiilor – 200 lei, taxă pentru eliberarea în regim de urgență a certificatelor de atestare a edificării construcțiilor – 500 lei, taxă pentru eliberarea adeverințelor privind destinația/categoria de folosință a terenurilor – 200 lei, taxă pentru eliberarea în regim de urgență adeverințelor privind destinația/categoria de folosință a terenurilor – 500 lei și taxă pentru eliberarea în regim de urgență a certificatului de nomenclatură stradală și adresă – 500 lei.

„ Pentru neachitarea la termenele de scadenţă de către contribuabili a obligaţiilor de plată datorate bugetelului local al Municipiului Baia Mare, se datorează după aceste termene majorări de întârziere, conform prevederilor legale referitoare la creanțele bugetare locale.
Menţionăm că, la determinarea valorilor impozabile, cotelor de impozitare, a cotelor adiţionale de până la 50%, respectiv a impozitelor şi a taxelor locale pentru anul 2024 au fost utilizate ca baze de calcul valorile prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, HCL nr. 524/2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 și în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. De asemenea, propunem ca, în temeiul art. 266 din Legea 207/2015 privind Codul
de procedură fiscală, creanţele fiscale restante aflate în debit la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei, să se anuleze. Plafonul se aplică totalului creanțelor fiscale datorate și neachitate de debitori conform art. 266 alin. (5),(6) si (7)
din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Potrivit prevederilor art. 96 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare, se aprobă plafonul maxim de 5 lei, exclusiv, pentru care se renunță la stabilirea creanței fiscale principale și la emiterea deciziei de impunere. În situația în care decizia are ca obiect mai multe tipuri de creanțe fiscale principale, plafonul se aplică totalului acestor creanțe. Potrivit prevederilor art. 162 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare, se aprobă plafonul minim al creanțelor fiscale pentru care organul fiscal local are obligația de a publica pe pagina de internet proprie lista debitorilor persoane juridice care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații la nivelul de 3.000 lei, inclusiv”, se mai arată în raportul de fundamentare la acest proiect de hotărâre.

Dragoș HOJDA

Print Friendly, PDF & Email
Reordonat – Reclame home 2
Reordonat – Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole