Baia Mare Proiectul privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022, pus spre dezbatere publică

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

Primăria Baia Mare a publicat proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022, ce urmează a fi supus votului Consiliului Local.

”Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice de la data apariției prezentului anunț, în format electronic la adresa de e-mail cic@baiamare.ro, sau se pot depune în scris la Serviciul Relații cu Publicul, str. Ghe. Șincai, nr. 37”, menționează municipalitatea băimăreană.

Proiectul are următoarele date:

ART. 1. Se stabilesc valorile impozabile, cotele de impozitare, cotele adiționale de până la 50%, impozitele și taxele locale, respectiv amenzile contravenționale, aplicabile persoanelor fizice și juridice, pentru anul 2022, astfel cum sunt ele prevăzute în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 (1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate, taxa pe clădiri/teren în cazul contractelor de concesiune, închiriere ori folosință care se referă la perioade mai mari de un an, se plătesc în două rate egale, până la datele de 31 martie 2022 și 30 septembrie 2022, inclusiv.

(2) Taxa pe clădiri și taxa pe teren în cazul contractelor de concesiune, închiriere ori folosință care se referă la perioade mai mici de un an se plătesc lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință.

(3) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate, taxa pe clădiri/teren în cazul contractelor de concesiune, închiriere ori folosință care se referă la perioade mai mari de un an în cuantum de până la 50 lei inclusiv, se plătesc integral până la primul termen de plată, respectiv 31 martie 2022.

ART. 3 (1) Se stabilește cota taxei pentru servicii de reclamă și publicitate, la 4,5% aplicată asupra valorii serviciilor de reclamă și publicitate cu excepția TVA.

(2) Taxa stabilită la alin. 1 se plătește lunar până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări servicii de reclamă și publicitate.

ART. 4 (1) Se stabileşte cota impozitului pe spectacole la 2% în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională și la 5% în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate mai sus.

(2) Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până în data de 10 a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

ART. 5 Se aprobă procedura privind instituirea taxelor practicate de Direcția Patrimoniu și Direcția Taxe și Impozite conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

ART. 6 Se stabilesc/mențin, conform art. 484 alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, următoarele taxe:
a) Taxa specială pentru promovarea turismului în procent de 1% aplicat la valoarea fără TVA a tarifelor de cazare.
b) Taxa specială de eliberare/vizare a acordului de funcționare în suma de 205 lei și taxa specială pentru modificarea acordului/autorizației autorizației de funcționare în suma de 65 lei.
c) Taxe practicate de Direcția Patrimoniu și Direcția Taxe și Impozite conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
d) Taxe speciale în domeniul urbanismului conform Anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

ART. 7 Se aprobă instituirea, conform art. 486, alin. 1 din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, a următoarelor taxe și tarife pentru utilizarea spatiilor situate în incinta TURNUL ȘTEFAN, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.

ART. 8 Pentru clădirile și terenurile stabilite ca fiind neîngrijite și terenurile agricole ca fiind nelucrate timp de 2 ani consecutivi în urma aplicării Regulamentului privind stabilirea criteriilor de încadrare a clădirilor și terenurilor în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite și terenurile agricole nelucrate timp de 2 ani consecutivi, impozitul pe clădiri, respectiv impozitul pe teren se majorează cu 500% pentru anul 2022.

ART. 9 Pentru neachitarea la termenele de scadenţă de către contribuabili a obligaţiilor de plată datorate bugetelului local al Municipiului Baia Mare, se datorează după aceste termene majorări de întârziere, conform prevederilor legale referitoare la creanțele bugetare locale.

ART. 10 Pentru plata cu anticipaţie, până la 31 martie 2022, a impozitului pe clădiri, teren, asupra mijloacelor de transport și a taxei pe clădiri/teren în cazul contractelor de concesiune, închiriere ori folosință care se referă la perioade mai mari de un an, datorate pentru întregul an, se acordă o bonificaţie de 10 % pentru persoanele fizice şi o bonificație de 5% pentru persoanele juridice.

ART. 11 Creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei, se anulează. Plafonul se aplică totalului creanțelor fiscale datorate și neachitate de debitori.

ART. 12 Potrivit prevederilor art. 96 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare, se aprobă plafonul maxim de 5 lei, exclusiv, pentru care se renunță la stabilirea creanței fiscale principale și la emiterea deciziei de impunere. În situația în care decizia are ca obiect mai multe tipuri de creanțe fiscale principale, plafonul se aplică totalului acestor creanțe.

ART. 13 Potrivit prevederilor art. 162 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare, se aprobă plafonul minim al creanțelor fiscale pentru care organul fiscal local are obligația de a publica pe pagina de internet proprie lista debitorilor persoane juridice care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații, la nivelul de 3.000 lei, inclusiv.

Raport

Vlad HERMAN
Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2