Plan de actiuni: Ce obiective are Prefectura Maramures in 2018

Reclame home 1
Reclame home 1

In conformitate cu Legea 340/2004 republicata, privind prefectul si Institutia Prefectului si a Hotararii de Guvern nr 460/2006 pentru aplicare unor prevederi ale acestei legi, a fost intocmit „Planul de actiuni pentru realizarea in judetul Maramures, in anul 2018, a obiectivelor cuprinse in Programul de guvernare 2018 – 2020”.

Acesta a fost elaborat cu consultarea conducatorilor serviciilor publice deconcentrate ai institutiilor publice si autoritatilor administratiei publice locale, fiind corelat cu obiectivele cuprinse in Programul de guvernare.

Planul cuprinde 19 capitole si 560 de actiuni importante ce sunt de competenta institutiilor publice si autoritatilor administratiei publice locale si urmeaza a fi realizate in cursul anului 2018.

Dintre cele mai importante actiuni pe capitole ale Prefecturii Maramures in 2018, enumeram urmatoarele:

Politici macroeconomice. Fiscalitate. Buget

– Mentinerea trendului crescator al volumului incasarilor la bugetul general consolidat al statului.

– Analiza lunara a stadiului de colectare a veniturilor la bugetul consolidat al judetului

– Realizarea programului lunar de incasari la buget

– Realizarea indicatorilor de performanta pe anul 2018 la activitatea de inspectie fiscala.

Asigurarea cresterii gradului de colectare a incasarilor din activitatea vamala si fiscala, a veniturilor cuvenite la bugetul comunitar (a resurselor  traditionale proprii) si bugetului national al statului.

– Combaterea fraudei vamale si fiscale.

Economie. Politici industriale. Politici in domeniul resurselor minerale neenergetice. Comert si relatii internationale. Protectia consumatorului

– Monitorizarea unitatilor apartinatoare C.N.M.P.N. REMIN S.A. Baia Mare si S.C. Conversmin S.A. Bucuresti la care lucrarile de inchidere-ecologizare au inceput si sunt in diferite stadii de executie.

– Intarirea legaturilor de infratire si colaborare existente cu regiuni din tarile vecine (Ungaria, Ucraina), precum si din tari din spatiul european.

– Initierea si realizarea in parteneriat, de noi proiecte de colaborare internationala cu finantari externe.

– Promovarea judetului la nivel international prin participarea la expozitii, targuri, festivaluri.

– Organizarea de targuri expozitionale de catre Camera de Comert si Industrie.

– Actiuni de control pentru asigurarea cerintelor de securitate si de conformitate a produselor si serviciilor in scopul protectiei consumatorilor.

Fonduri Europene

Organizarea de intalniri/ prezentari cu reprezentantii autoritatii de management si potentialii beneficiari cu ocazia lansarii programelor/ghidurilor.

– Transmiterea de informatii autoritatilor publice locale si institutiilor publice cu privire la fondurile structurale

– Realizarea de actiuni menite sa duca la cresterea absorbtiei fondurilor europene in judet.

– Derularea de proiecte cu finantare europeana.

Turism

– Elaborarea Strategiei si Master Planului de promovare si valorificare a potentialului turistic a judetului Maramures.

– Participarea la targuri de turism nationale si internationale precum si organizarea de evenimente de interes turistic in vederea promovarii Maramuresului ca destinatie turistica.

Politici publice privind IMM

– Actiuni de informare a mediului de afaceri prin promovarea Programelor de finantare guvernamentale pentru anul 2018.

– Consilierea beneficiarilor de programe in derulare, precum si semnarea de acorduri de finantare cum ar fi:

– Programul „Start-up Nation – Romania”

– Programul de dezvoltare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata.

– Programul national multianual de microindustrializare.

– Dezvoltarea spiritului antreprenorial prin promovarea oprtunitatilor pentru activitati independente, dezvoltarea  si inceperea de afaceri proprii.

Politici publice in domeniul muncii si justitiei sociale

– Concentrarea actiunilor in vederea reglarii raporturilor dintre cererea si oferta de pe piata muncii (burse ale locurilor de munca)

– Monitorizarea activitatilor economice din judet in scopul identificarii momentelor critice de aparitie a disponibilizarilor de personal.

– Corelarea programelor de formare profesionala cu structura programelor din invatamantul preuniversitar si universitar din judetul Maramures

– Revalorizarea utilizarii uceniciei ca instrument de asigurarare a dezvoltarii si certificarii competentelor profesionale prin pregatire la locul de munca pentru tineri

– Stimularea angajatorilor in vederea incadrarii: absolventilor din institutiile de invatamant, persoane de etnie roma, persoane peste 45 de ani, persoane care mai au 3 ani pana la pensie, persoane din mediul rural, persoane cu dizabilitati, someri de lunga durata.

Verificarea modului in care angajatorii respecta prevederile Codului Muncii, a altor acte normative de dreptul muncii, precum si a clauzelor contractelor colective de munca.

-Asigurarea stabilirii si platii corecte si la timp a drepturilor de pensii si indemnizatii stabilite prin legi speciale.

– Cresterea calitatii vietii copilului in mediile defavorizate si respectarea standardelor minime de calitate in toate serviciile speciale acordate copilului in dificultate.

-Prevenirea comportamentelor abuzive, de neglijare si de violenta impotriva copiilor.

-Prevenirea extinderii fenomenului copiilor strazii si dezvoltarea sistemului de protectie a copilului strazii.

-Tranzitia adultilor din centrele mari spre servicii bazate pe comunitate si familie.

-Asigurarea unei activitati riguroase de control si inspectie a aplicarii masurilor legale privind activitatile de stabilire si acordare a beneficiilr de asistenta sociala si de funizare a serviciilor sociale.

– Intensificarea la nivel institutional a dialogului social, prin implicarea partenerilor sociali si a societatii civile in actul decizional.

Politici in domeniul educatiei

– Asigurarea unui invatamant de calitate, in scoli echipate corespunzator, care sa conduca la modelarea intelectuala si profesionala a elevilor, in paralel cu asigurarea serviciilor de asistenta medicala, dezvoltare fizica si socioculturala.

– Reabilitarea/modernizarea cladirilor scolare pentru ca toate unitatile de invatamant sa obtina autorizatii de functionare.

– Dezvoltarea sistemului de educatie timpurie

– Extinderea educatiei antreprenoriale de la scolile vocationale si tehnologice la toate scolile din Romania.

– Promovarea profesionistilor in management educational.

– Consolidarea relatiilor de parteneriat intre invatamantul superior si cel preuniversitar, in formarea initiala si continua pentru cariera didactica.

– Fundamentarea Planului de Scolarizare si a finantarii pe domenii de studii, in functie de nevoile pietei muncii.

– Investitii in infrastructura educationala a scolilor din invatamantul profesional si tehnic, prin dezvoltarea unor centre puternice de formare profesionala, in acord cu dezvoltarea economica a zonei.

– Cresterea participarii la educatie de calitate, care sa asigure acces pe piata muncii sau tranzitia catre invatamantul universitar

– Identificarea unor moduri de actiune eficiente pentru prevenirea si combaterea infractionalitatii in incinta si zonele adiacente unitatilor de invatamant preuniversitar.

– Asigurarea invatamantului pentru minoritatile nationale si pentru grupurile dezavantajate.

– Dezvoltarea si implementarea programelor de stimulare a performantei adresate elevilor cu potential deosebit.

Politici in domeniul sanatatii

– Monitorizarea si evaluarea derularii programelor de sanatate publica.

– Modernizarea/Dotarea spitalelor si a ambulatoriilor de specialitate.

– Studiu de Fezabilitate pentru Cladire multifunctionala in Statia centrala Baia Mare a Serviciului de Ambulanta Judetean Maramures.

Administratie Publica. Politici regionale

– Elaborarea Strategiei de dezvoltare investitionala a judetului Maramures.

– Elaborare plan de revitalizare a satului Maramuresan.

– Derulare proiect „Reparatii capitale Casa Petőfi”

– Servicii de proiectare Centru Militar Judetean.

Politici agricole si de dezvoltare rurala

– Informarea producatorilor agricoli si acordarea de sprijin financiar pentru activitatile din sectorul vegetal si zootehnic din bugetul national si din fonduri europene in anul 2018.

– Promovarea Programului de minimis Tomate si a Programului de dezvoltare a raselor de suine romanesti prin cresterea in regim traditional Bazna si Mangalita.

– Promovarea si sustinerea agriculturii ecologice si a produselor traditionale maramuresene.

– Accelerarea absorbtiei fondurilor europene derulate prin PNDR 2016 – 2020.

– Dezvoltarea activitatilor agro-zootehnice in judetul Maramures – „Centru de echitatie in comuna Recea – judetul Maramures”.

– Coordonarea activitatii de reproductie, ameliorare si patrimoniu genetic la toate speciile de animale de interes zooeconomic de pe teritoriul judetului Maramures.

– Continuarea implementarii Programului National de Cadastru si Carte Funciara in toate UAT-urile din judet.

– Continuarea procesului de eliberare a titlurilor de proprietate.

Politici de mediu. Apele si padurile

– Derularea proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor Menajere in Judetul Maramures.

– Aplicarea directivelor europene privind gestionarea deseurilor si protectiei mediului.

Verificarea starii de salubritate a localitatilor, cailor de comunicatii si cursurilor de apa.

– Verificarea respectarii legislatiei de mediu

– Realizarea in judet a lucrarilor de investiti cu rol de aparare impotriva inundatiilor (regularizari cursuri de apa, aparari de mal, decolmatari, etc.)

– Exploatarea in conditii optime a acumularii Stramtori-Firiza pentru asigurarea necesarului de apa pentru zona Baia Mare – Baia Sprie.

– Monitorizarea cantitativa si calitativa a resurselor de apa prin infrastructura existenta in bazinul hidrografic SOMES-TISA.

– Combaterea despaduririlor si taierii ilegale de masa lemnoasa.

– Dezvoltarea retelei de accesibilizare a fondului forestier

Politici in domeniul energiei

– Actiuni de imbunatatire a nivelelor de tensiune in retelele electrice urbane si rurale si de modernizare a retelelor electrice ale judetului Maramures

Politici pentru infrastructura de transport

– Reabilitarea DN 18 (Baia Mare – Sighetu Marmatiei si Moisei – Borsa – Limita Jud. Suceava).

– Contiuare demersuri pentru finalizare documentati proiect „Pod peste Tisa in zona Teplita din Sighetul Marmatiei”

– Reabilitarea Drumul Nordului – Maramures, Etapa I.

– Reparatii linie calea ferata Satu Mare – Baia Mare, interval Busag – Baia Mare, tunel Runcu, linia calea ferata Dealu Stefanitei-Viseul de Jos, reparatii capital pod cale ferata intre statiile Lapusel – Baia Mare, consolidare terasament si aparare mal linia calea ferata Salva-Sighet, consolidare tunel Maramures linia calea ferata Salva-Viseul de Jos.

– Finalizare proiect „Extindere si modernizare suprafete aeroportuare la Aeroportul International Baia Mare”

Politici in domeniul comunicatiilor. Convergenta digitala

– Modernizarea retelei si infrastructurii pentru tehnologia informatiilor si telecomunicatii la Institutia Prefectului – Judetul Maramures.

Afaceri interne

Prevenirea si combaterea infractionalitatii.

– Prevenirea si combaterea coruptiei, a evaziunii fiscale, contrabandei si a altor forme ale criminalitatii economico-financiare.

– Asigurarea controlului si supravegherii frontierei de stat.

– Inspectii, controale si verificari in domeniul situatiilor de urgenta.

– Activitati de pregatire, monitorizare in domeniul situatiilor de urgenta.

– Implementarea politicii antidrog la nivelul judetului

Politica externa

– Intarirea legaturilor de infratire si colaborare existente cu regiuni din Europa

– Initierea de noi parteneriate si colaborari externe

– Stabilirea unei agende de intalniri cu ambasadorii tarilor cu investitii relevante in Maramures.

Cultura. Culte. Minoritati

– Promovarea si realizarea proiectelor culturale cu ocazia celebrӑrii a 100 de ani de la Marea Unire.

– Inventarierea patrimoniului national construit si sustinerea intaririi dispozitivului legal si a mijloacelor administrative de salvare, protejare si punere in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, ca si a siturilor si ansamblurilor urbane si a monumentelor de for public.

– Protejarea patrimoniului cultural mobil si imobil

– Monitorizarea Planului judetean de masuri privind incluziunea minoritatii rome pentru perioada 2017 – 2018.

Tineret si sport

– Realizarea calendarului in cadrul Programelor Nationale : Promovarea sportului de performanta, Promovarea Sportului Pentru Toti.

– Desfasurarea activitatii Comisiei Judetene Maramures de actiune impotriva violentei in sport.

– Actiuni si manifestari dedicate tinerilor, cu ocazia unor zile si sarbatori nationale.

Politici pentru diaspora

– Organizarea festivalului „Bunei Vecinatati”

– Cooperare transfrontaliera, organizarea de evenimente culturale

„Monitorizarea planului se realizeaza trimestrial, astfel ca situatiile privind stadiul realizarii actiunilor cuprinse se transmit pana la data de 10 ale primei luni din trimestrul urmator de catre toate institutiile implicate.

Planul de actiuni pe anul 2018, va putea suferi modificari sau completari cu actiuni care vor aparea pe parcursul anului.

Vor fi comunicate din timp problemele care apar in derularea planului pentru a putea gasi solutii operative de rezolvare a acestora”, se mai arata in planul institutiei.

Vlad HERMAN

Print Friendly, PDF & Email
Reordonat – Reclame home 2

Related posts

3 Comments

  1. kantor

    doar generalitati, teorii si povesti.. nimic concret… vrem CIFRE, TERMENE si RESPONSABILITATI, nu basme…vrem detalierea programului cu inca minim 4 rubirci: „cine, cum, cand, cu ce costuri”.. asta daca vrem sa fim seriosi si sa facem intr-adevar ceva… daca nu, vorbim in gol si stam pe loc..

    Reply

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole