Tribunalul Maramureș: Noi detalii privind regulile de organizare a activităţii instanţelor

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

Tribunalul Maramureș a transmis mai multe reguli privind organizarea activităţii instanţelor, aplicabile începând cu data de 15 mai.

Acces şi prezenţă în sediile instanţei

-accesul justiţiabililor se realizează în funcţie de intervalele orare stabilite pentru soluţionarea cauzelor sau de programul de lucru cu publicul;

– se va utiliza obligatoriu masca de protecţie sau un material echivalent, pe întreaga durată a staționării în sediile instanţei;

– se vor dezinfecta obligatoriu mâinile la intrare;

– se va verifica temperatura corporală prin mijloace neinvazive (termometre cu infraroșu);

– se vor respecta măsurile de igienă și de protecție recomandate de autoritățile naționale competente, pentru prevenirea infecției cu COVID-19, virusul gripal sau alte infecții respiratorii transmisibile, pe întreaga durată a staționării în sediile instanţei;

– se va respecta distanţa socială de minimum 1,5 m;

– este interzis accesul persoanelor care prezintă febră, tuse şi dificultăți de respirație şi se asigură informarea de îndată a completului de judecată/compartimentului spre care acestea au declarat că se îndreaptă, pentru respectarea drepturilor procedurale;

– este interzis accesul persoanelor care au intrat în contact cu persoane aflate în carantină/diagnosticate cu Covid-19 în ultimele 14 zile, acestea urmând a notifica în scris completului de judecată această împrejurare și a solicita amânarea soluționării cauzei pentru motive medicale;

– în măsura în care completul de judecată a stabilit o oră/interval orar estimativ pentru strigarea cauzei, accesul justițiabililor în incinta instanței va fi permis cu 15 minute înainte de ora fixată pentru judecarea cauzei în care participă;

-este interzisă staționarea în sediile instanței ulterior finalizării procedurilor judiciare/chestiunilor administrative;

– persoanele programate la Serviciul de Probațiune Maramureș vor avea acces în sediul instanţei conform programării;

– accesul angajaților firmelor de catering este permis exclusiv în zona  de acces public în sedii;

– accesul reprezentanților mass-media se realizează pe baza unei solicitări scrise, aprobate de conducătorul instanței;

– accesul la Biroul de informare şi relaţii publice se realizează pe bază de programare, iar în cazuri excepţionale, fără programare, cu acordul preşedintelui instanţei.

Depunerea înscrisurilor şi studierea dosarelor

– se recomandă depunerea înscrisurilor prin e-mail şi fax, urmând ca originalul acestora să fie transmis prin poștă, dacă va fi solicitat;

– dacă înscrisurile nu pot fi depuse în condițiile prevăzute anterior, se va asigura depunerea personală a acestora, la Registratură, cu permiterea accesului în sediul instanței a maximum două persoane concomitent;

– cererile de chemare în judecată/alte acte de procedură trebuie să cuprindă datele de contact ale părților (telefon/e-mail), fiind recomandată formularea unei solicitări de comunicare a actelor de procedură prin mijloace electronice;

– cererile/solicitările vizând cauzele aflate pe rol se recomandă a fi transmise anterior termenului de judecată stabilit, nu în timpul ședinței de judecată;

– se recomandă studierea dosarelor online, prin  intermediul aplicaţiei Info Dosar, dezvoltată de Curtea de Apel Cluj, pe baza codului de acces comunicat de către instanță;

– în măsura în care urgența cauzei sau aplicarea bifei de confidențialitate nu permit studierea online, dosarul poate fi studiat în arhiva instanței, fiind permis accesul a maximum două persoane concomitent, timpul recomandat pentru studiu fiind de cel mult 15 minute;

– certificatele, copiile din dosare, restituirea cauţiunilor, a înscrisurilor originale etc, vor fi solicitate obligatoriu în scris, cu respectarea regulilor prevăzute pentru studiul dosarelor, comunicarea acestora urmând a se face prin mijloace electronice, în măsura în care s-a solicitat, poştal sau, în cazuri întemeiate, personal, pe baza unei notificări telefonice.

Reguli privind şedințele de judecată

În intervalul 15-25 mai 2020, completurile de judecată vor dispune măsuri pentru fixarea termenelor de judecată și citarea părților, respectiv efectuarea tuturor actelor de procedură, în cauzele care au fost suspendate de drept, prin efectul direct al decretelor emise de Președintele României, în perioada stării de urgență, ținând seama de numărul de dosare aflate deja pe rol, de urgența și de vechimea dosarelor care au fost suspendate.

Fiecare grefier de ședință va întocmi un inventar al cauzelor suspendate de drept și va prezenta lista completului de judecată.

In privința dosarelor aflate în procedura regularizării, se vor avea în vedere prevederile art. 63 alin. 12 din Decretul nr. 240/2020 al Președintelui României.

Se recomandă completurilor de judecată ca până la vacanța judecătorească să stabilească un număr de maxim 30 de dosare alocat fiecărei ședințe pentru a evita supraaglomerarea sălii de ședință și a sediilor instanțelor.

Liste de şedinţă!

Completurile de judecată urmează a stabili intervale orare estimative pentru soluționarea cauzelor, astfel încât numărul de persoane aflat în sediul instanței să fie cat mai redus, iar distanța dintre acestea să fie de cel puțin 1,5 m, urmând a se stabili de către complet intervale de timp necesare pentru aerisirea spațiilor sau igienizarea acestora dacă este cazul.

Grefierii de ședință vor întocmi listele de ședință cu cel puțin 48 de ore înaintea desfășurării ședințelor de judecată, cu excepția cauzelor care se înregistrează în această perioadă și primesc termen de judecată mai scurt de două zile, un exemplar al listei de ședință urmând a fi pus de îndată Ia dispoziția specialiștilor IT.

Listele de ședință se vor afișa, cu cel puțin 48 de ore înaintea termenului de judecată, pe pagina de internet a instanțelor arondate Tribunalului, prin grija grefierilor șefi de secții și a Compartimentului de informatică juridică.

Lista de ședință conţinând intervalele orare estimative în care urmează a fi soluţionate cauzele se întocmește pe baza indicațiilor completului de judecată, astfel încât grefierul de ședință să aibă posibilitatea contactării părților ce au furnizat date de contact în scopul comunicării intervalului orar estimativ în care să fie prezente la instanță.

În măsura în care în dosarele aflate pe rol părțile beneficiază de apărare calificată (apărător ales/din oficiu/curator special/consilier juridic/etc) sau au comunicat date de contact (telefon/e-mail), grefierii de ședință vor întocmi notă telefonică conţinând notificarea orei de desfășurare a ședinței de judecată către apărător/consilier juridic/partea ce a indicat în cuprinsul actelor dosarului date de contact suficiente.

Grefierul de ședință va fi prezent în sala de judecată cu 20 de minute înainte de începerea ședinței.

Punerea la dispoziție a dosarelor spre consultare se realizează doar în timpul ședinței în intervalul de timp alocat cauzei.

În sălile de ședință măsurile de protecție vizând distanțarea socială urmează a fi respectate prin așezarea justițiabililor în bănci începând cu al doilea rând situat în spatele băncii avocaților/consilierilor juridici, urmând a se semnaliza prin benzi/afișe aceasta de către personalul administrativ al instanței.

În sălile de ședințe vor fi montate panouri de protecție transparente pe masa completului de judecată, masa grefierului de ședință, masa procurorului/avocatului/consilierului juridic, boxa acuzaților.

Pentru cauzele în care urmează a se stabili primul termen de judecată ulterior datei de 15 mai 2020, citația urmează a conține, în loc vizibil, următoarea mențiune, cu caractere Times New Roman 14 bold:

În vederea reducerii riscului de infectare cu coronavirus – SARS-CoV-2 sau alte infecții respiratorii, vă rugăm să luaţi în considerare, următoarele posibilități:

-transmiterea corespondentei adresate instanței de regulă în format electronic, prin e-mail, prin telefax sau alte mijloace similare, nu pe suport de hârtie;

-indicarea unei adrese de e-mail la care să primească actele de procedură;

-studiul dosarului prin utilizarea parolei de acces la filele dosarului electronic, parolă transmisă odată cu citaţia;

-evitarea prezenţei în sediul instanţei, ori de câte ori ea nu este obligatorie, prin solicitarea judecării cauzei și în lipsă, mai cu seamă în cauzele non-penale;

-posibilitatea reprezentării prin apărător ales.

Vor fi emise adrese către toate autoritățile și instituțiile publice, participanți uzuali în procedurile judiciare, în scopul informării cu privire la necesitatea de a transmite corespondența numai in format electronic.

Strigarea cauzelor pentru amânarea fără discuții se poate efectua exclusiv în intervalul orar estimat alocat grupului de cauze din care face parte. Se recomandă ca amânarea cauzelor fără discuții să fie solicitată în scris, în măsura în care prezența fizică a părților nu este necesară la respectivul termen de judecată.

Se recomandă avocaților/consilierilor juridici/procurorilor/practicienilor în insolvență/interpreților/justițiabililor respectarea intervalului de timp estimat stabilit de către completul de judecată pentru strigarea cauzelor.

Lăsarea cauzelor la a doua strigare se va încuviința de către completul de judecată în intervalul orar estimat prestabilit pentru grupul de cauze din care face parte și cauza respectivă. Dispozițiile art. 121 alin. 5 teza I din HCSM nr. 1375/2015 potrivit cărora, în cazul în care niciuna dintre părţi nu se prezintă la strigarea cauzei, dosarul va fi lăsat la sfârșitul şedinţei când, după o nouă strigare, în ordinea listei, se va proceda conform dispoziţiilor procedurale, nu sunt aplicabile.

În acest context, pentru respectarea intervalelor de timp estimate stabilite pentru strigarea cauzelor, completurile de judecată urmează a aprecia necesitatea aplicării dispozițiilor legale procedurale privind limitarea în timp a intervenției fiecărei părți. În acest caz, se va pune în vedere părții, înainte de a-i da cuvântul, timpul pe care îl are la dispoziție, solicitând depunerea și de concluzii scrise, dacă apreciază necesar.

În materie penală, se recomandă soluționarea cauzelor cu arestați/deținuți prin videoconferință, cu respectarea dispozițiilor legale în materie.

Program de lucru cu publicul

TRIBUNALUL MARAMUREŞ

Arhivă

Luni-Vineri:

09.00-10.00 – justițiabili;

10.00-12.00 – avocați, consilieri juridici, practicieni în insolvență, experți.

Arhiva va fi închisă în zilele de vineri din a doua și a patra săptămână din lună.

Registratură

Luni-Vineri: 09.00-12.00

Biroul de informare și relații publice

-acces pe bază de programare prin telefon/fax/e-mail-

Luni-Vineri: 08.00-16.00

Joi: 08.00-17.00

În cazuri excepționale, cu acordul președintelui instanței, se permite accesul în afara programului stabilit şi fără programare.

JUDECĂTORIA BAIA MARE

Arhivă – Registratură

Luni-Vineri:

09.00-10.00 – justițiabili;

10.00-12.00 – avocați, consilieri juridici, practicieni în insolvență, experți.

Arhiva va fi închisă în zilele de vineri din a doua și a patra săptămână din lună.

În cazuri excepționale, cu acordul președintelui instanței, se permite accesul în afara programului stabilit şi fără programare.

ZiarMM

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2