UN NOU SCANDAL CU PIAȚA IZVOARELE – Schimbări și proceduri de expropriere demarate de primărie

Reclame home 1
Reclame home 1

Despre Piața Izvoarele din Baia Mare și planurile anunțate de municipalitate pe acest subiect nu mai are rost să discutăm. Au devenit de notorietate scandalurile legate de această piață, cert este că pană acum aproape nimic nu s-a schimbat. Vedem de acum ce se va întampla. Pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local din data de 29 septembrie se va afla și un proiect de hotărare legat de faptul că S.C. Piața Aliment S.A a formulat o plângere prealabilă înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 37568/2022, împotriva H.C.L. nr. 281/2022 prin care solicită revocarea în tot a Hotărârii Consiliului Local nr. 281/29 iulie 2022.

Doar că cei de la Primăria Baia Mare spun că hotărârea Consiliului Local nr. 281/29 iulie 2022 este temeinică și legală. Din raportul de specialitate la acest proiect de hotărare vedem că „hotărârea Consiliului Local nr. 281/29 iulie 2022 privește aprobarea demarării procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilului „aprozar” înscris în CF nr. 115276 Baia Mare, nr. cadastral 115276-C1, situat în Baia Mare, proprietatea S.C. Piața Aliment S.A. Baia Mare, precum și a imobilului „spațiu comercial parter in suprafata construita de 80,42mp” înscris în CF nr. 115532 Baia Mare, nr. Top: 1404/1/3/1,1358/3/c/11/7-C1, situat în Baia Mare, proprietatea S.C. SELMONT FOOD SRL D., în vederea realizării unor lucrări de interes public local de construcţie, reabilitare, modernizare şi reconversie funcţională pentru construcţiile administrative și infrastructura aferentă acestora din Piața Izvoarele”.

„Expropriere pentru cauză de utilitate publică a fost demarată în condițiile legii. Potrivit art. 1, din Legea nr. 255 din 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local această lege stabileşte cadrul juridic pentru luarea măsurilor necesare executării lucrărilor de interes public local de construcţie, reabilitare, modernizare şi reconversie funcţională, pentru construcţii administrative, sociale, culturale, de învăţământ şi sport, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora. Potrivit art. 2, din Legea nr. 255 din 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local”, precizează Primăria Baia Mare.

Conform legii, expropriatori sunt „municipiile, oraşele şi comunele, pentru obiectivele de interes local, inclusiv pentru obiectivele de investiţii în parteneriat public-privat ale administraţiei publice locale potrivit art. 2, alin. (21) din Legea nr. 255 din 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local.  În vederea realizării lucrărilor prevăzute la art. 1 şi 2, expropriatorul prevăzut la art. 2 alin. (2) are obligaţia de a aproba prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a autorităţii administraţiei publice locale sau judeţene, potrivit legii, indicatorii tehnico-economici ai lucrărilor de interes naţional, judeţean şi local, pe baza documentaţiei tehnico-economice aferente, amplasamentul lucrărilor, conform variantei finale a studiului de prefezabilitate, respectiv a variantei finale a studiului de fezabilitate, după caz, sursa de finanţare, precum şi declanşarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care constituie coridorul de expropriere, a listei proprietarilor aşa cum rezultă din evidenţele Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară sau ale unităţilor administrativ-teritoriale, sumele individuale aferente despăgubirilor estimate de către expropriator pe baza unui raport de evaluare întocmit având în vedere expertizele întocmite şi actualizate de camerele notarilor publici şi termenul în care acestea se virează într-un cont deschis pe numele expropriatorului la dispoziţia proprietarilor de imobile”.

„Amplasamentul lucrării se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul consiliului local respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului şi va fi comunicat spre avizare şi recepţie Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Amplasamentul va fi materializat prin bornarea tuturor punctelor de coordonate care îl definesc pe acesta. Autorităţile administraţiei publice locale vor include coordonatele coridorului de expropriere în planurile urbanistice generale ale localităţilor. Actualizarea planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism poate fi finanţată şi de către expropriator.

Documentaţia tehnico-economică aferentă lucrărilor prevăzute de prezenta lege se elaborează şi se aprobă în condiţiile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale celorlalte acte normative aplicabile în materie de investiţii publice de către autorităţile prevăzute la art. 2 sau de către autorităţile administraţiei publice locale, după caz, şi va conţine varianta finală a studiului de fezabilitate. În înţelesul prezentei legi, coridorul de expropriere este stabilit pe baza studiilor de fezabilitate în varianta finală sau a documentaţiilor de urbanism ori a documentaţiilor topo-cadastrale, aprobate conform legii, şi este aprobat odată cu indicatorii tehnico-economici, cu documentaţia de urbanism sau cu documentaţia topo-cadastrală, după caz, incluzând şi lista imobilelor ce urmează a fi expropriate.

Imobilele pentru care s-a demarat procedura exproprierii se află în incinta PIEȚII IZVOARELE, în localitatea Baia Mare . Administrarea pieţelor municipiului Baia Mare face parte din serviciile de administrare a domeniului public şi privat a localităţilor.

Serviciile de administrare a domeniului public şi privat sunt definite în la art. 2 lit. a din Ordonanţa 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local ca fiind totalitatea acţiunilor şi activităţilor edilitar-gospodăreşti prin care se asigură administrarea, gestionarea şi exploatarea bunurilor din domeniul public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale.

Prin HCL Baia Mare nr. 406/2015 s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul – “P.U.Z.- PIAŢA IZVOARELE”, în localitatea Baia Mare, iniţiator Primăria Municipiului Baia Mare, conform proiectului nr. 727/2014, întocmit de S.C. STUDIORING S.R.L. Baia Mare – arhitect Jakab Rita. Obiectul elaborării P.U.Z.- PIAȚA IZVOARELE a fost studierea zonei pieţei agroalimentare Izvoarele din municipiul Baia Mare din punct de vedere al accesibilităţii, al circulaţiei, al parcărilor; studierea posibilităţilor de îmbunătăţire a condiţiilor de acces şi circulaţii în contextul unei problematici complexe impuse de situaţia existentă în zonă, reabilitarea pieţei agro – alimentare, propuneri privind posibilitatea reorganizării zonei ţinând cont de amplasamentul acesteia din punct de vedere al vecinătăţilor cu un monument istoric în a cărei zonă de protecţie este situat”, se arată în proiectul de hotărare care va fi supus dezbaterii în carul ședinței de Consiliu Local de azi.

„Conform CF nr. 115276 Baia Mare, terenul in suprafata de 10157 mp, nr. cadastral 115276 este proprietatea Municipiului Baia Mare, iar constructia aprozar” înscris în CF nr. 115276 Baia Mare, nr. cadastral 115276-C1, este proprietatea S.C. Piața Aliment S.A. Baia Mare.

Constructia spatiu comercial parter in suprafata construita de 80,42mp care este proprietatea S.C. SELMONT FOOD SRL D este amplasata tot pe nr. cadastral 115276 din CF 115276 Baia Mare proprietatea publica a municipiului. În concluzie demararea procedurii exproprierii s-a realizat pentru reabilitarea Pieții Izvoarele bun care se află în domeniul public al Municipiului Baia Mar, pentru realizarea unui serviciu de administrare a domeniului public.

Referitor la criticile de legalitate formulate de S.C. Piața Aliment S.A dorim să precizăm că dispozițiile Sentinței Civile nr. 185/2021 pronunțată în dosar nr. 7492/100/2013 al Tribunalului Bistrița Năsăud nu împiedică demararea procedurilor de expropriere. În situația în care autoritățile publice locale doresc să efectueze lucrări de reabilitate a Pieței Izvoarele ele pot recurge la procedura exproprierii în condițiile Legii nr. 255 din 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local.

Existența Sentinței Civile nr. 185/2021 pronunțată în dosar nr. 7492/100/2013 al Tribunalului Bistrița Năsăud nu afectează legalitatea Hotărârii Consiliului Local nr. 281/29 iulie 2022. Lucrările pentru care se efectuează exproprierea sunt prevăzute în Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul – “P.U.Z.- PIAŢA IZVOARELE”, în localitatea Baia Mare, iniţiator Primăria Municipiului Baia Mare, conform proiectului nr. 727/2014, întocmit de S.C. STUDIORING S.R.L. Baia Mare – arhitect Jakab Rita aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Baia Mare nr. 406/2015.

Hotărârea Consiliului Local Baia Mare nr. 406/2015 este menționată în preambulul hotărârii contestate printre actele care au stat la baza adoptării ei. Lucrările pentru care s-a demarat procedura exproprierii sunt de utilitate publică pentru că astfel sunt definite de Legii nr. 255 din 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local. Pe de altă parte administrarea şi exploatarea pieţelor agroalimentare, a târgurilor, oboarelor şi a bazarelor face parte din activităţile edilitar-gospodăreşti, specifice serviciilor de administrare a domeniului public şi privat ale municipiului astfel încât utilitatea publică este evidentă.

În ceea ce privește acțiunea din dosar 2414/100/2015 al Tribunalului Maramureș aceasta vizează accesiunea imobiliară care este o modalitate de dobândire a dreptului de proprietate distinctă de procedura exproprierii. Renunțarea la drept în dosar 2414/100/2015 al Tribunalului Maramureș nu înseamnă că Municipiul Baia Mare a renunțat la dobândirea dreptului de proprietate asupra imobilelor aflate în incinta Pieței Izvoarele. Municipiul Baia Mare a renunțat la a mai solicita accesiunea imobiliară ca modalitate de dobândire a dreptului de proprietate asupra contrucțiilor însă imobilele pot fi dobândite de municipiul Baia Mare și prin expropriere aceata din urmă fiind modalitatea aleasă de municipiul Baia Mare pentru dobândirea dreptului de proprietate”, se precizează în proiectul de hotărare.

Dragoș HOJDA

Print Friendly, PDF & Email
Reordonat – Reclame home 2

Related posts

2 Comments

  1. dorin

    ..si asta a fost o dare de seama pasareasca sau ce naiba? de fapt care este sumarul blah-blah’ului de legi si fraze din textul de mai sus, pe intelesul cititorului? sau sa ma pun acum sa caut si sa interpretez legile ca sa inteleg fenomenul si motivatia lui? doar atat se poate? clasa zero la scoala de presa…

    Reply

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole