Vanzare autoturism Suzuki ET Vitara – Extras publicatie vanzare mobiliara, din data de 12. 04. 2016

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

chei-masinaSubsemnatul Trif Adrian-Cristian executor judecătoresc, în circumscripția Curții de Apel Cluj, cu sediul în localitatea Tg.Lăpuș, str.Liviu Rebreanu nr.17 ap.4, jud.Maramureș,

Având în vedere că cererea de executare silită formulată de creditoarea SC Cetina Expres SRL cu sediul în Baia Mare B-dul București nr.126, judeţul Maramureş, înregistrată la ORC Maramureș sub nr. J24/191/2009, CUI 25135364, a fost încuviințată prin Încheierea nr.651 din data de 23.12.2013, pronuntată în dosarul nr. 762/319/2013, a Judecatoriei Tg. Lăpuș, fiind declanșată urmărirea silită în baza titlurilor executorii: Biletul la Ordin seria BRMA3AA nr.0570796 în sumă de 4.632,92 lei emis la data de 28.06.2013, în loc.Turda de SC Carn Maxi SRL cu scadența la data de 12.07.2013, în localitatea Turda, avalizat de Mocan Cozmin Constantin, refuzat la plată, Biletul la Ordin seria BRMA3AA nr.0572956 în sumă de 5.190,64 lei emis la data de 13.09.2013, în loc.Turda de SC Carn Maxi SRL cu scadența la data de 28.09.2013, în localitatea Turda, avalizat de Mocan Cozmin Constantin, refuzat la plată, Biletul la Ordin seria BRMA3AA nr.0572959 în sumă de 5.349,36 lei emis la data de 27.09.2013, în loc.Turda de SC Carn Maxi SRL cu scadența la data de 11.10.2013, în localitatea Turda, avalizat de Mocan Cozmin Constantin, refuzat la plată, Biletul la Ordin seria BRMA3AA nr.0572963 în sumă de 5.734,47 lei emis la data de 11.10.2013, în loc.Turda de SC Carn Maxi SRL cu scadența la data de 25.10.2013, în localitatea Turda, avalizat de Mocan Cozmin Constantin, refuzat la plată, Biletul la Ordin seria BRMA3AA nr.0572961 în sumă de 3.365,34 lei emis la data de 01.10.2013, în loc.Turda de SC Carn Maxi SRL cu scadența la data de 15.10.2013, în localitatea Turda, avalizat de Mocan Cozmin Constantin, refuzat la plată, Biletul la Ordin seria BRMA3AA nr.0572960 în sumă de 5.624,64 lei emis la data de 20.09.2013, în loc.Turda de SC Carn Maxi SRL cu scadența la data de 04.10.2013, în localitatea Turda, avalizat de Mocan Cozmin Constantin, refuzat la plată și Încheierile din data de 09.01.2014, 19.02.2014, 18.06.2014, 23.10.2015, 23.02.2016 și 12.04.2016 privind cheltuielile de executare, prin care debitoarea SC Carn Maxi SRL – CUI 24204059 cu sediul în Turda str. Amurgului nr. 22, județul Cluj, înregistrată la ORC Cluj sub nr. J12/3072/2008, și debitorul avalist Mocan Cozmin Constantin – CNP 1780107126195 cu domiciliul în Turda str. Amurgului nr. 22, județul Cluj, cu reședința în orașul Turda str. Panseluțelor nr.2, bloc B1, ap. 14, scara B, etaj I, județul Cluj, s-au obligat în solidar la plata sumei de 29.897,37 lei reprezentând debit neachitat + 6.739 lei taxe judiciare de timbru, taxe CF, onorariu și cheltuieli executare + 1.005,36 lei TVA aferent onorariului şi cheltuielilor de executare, sume stabilite prin titlurile executorii, din care până în prezent s-a recuperat doar suma de 1741,09 lei, către creditoarea SC Cetina Expres SRL cu sediul în Baia Mare B-dul București nr.126, judeţul Maramureş, înregistrată la ORC Maramureș sub nr. J24/191/2009, CUI 25135364,

în temeiul dispoziţiilor art.761 Cod procedură civilă:

ADUCEM LA CUNOŞTINŢA GENERALĂ

în ziua de 09 luna Mai anul 2016, ora 1100, (locul vânzării) în Baia Mare B-dul București nr.126, judeţul Maramureş, la sediul societății creditoare SC Cetina Expres SRL, locul unde se află bunul sechestrat,

se va vinde la licitatie publică următorul bun mobil proprietatea debitorului și anume: autoturism M1 marca Suzuki model ET Vitara, culoare Gri, an fabricație 1994, motor 1.590 cmc, serie motor 446057, putere maximă 71 kw (97 CP), 4 locuri, serie șasiu JSAETA02V01100846, nr. Înmatriculare CJ-95-MDM, CIV H575005, Certificat înmatriculare 497748, Kilometraj 194879 km.

 

Prețul de începere a licitației pentru bunul sechestrat este de 5.220 lei echivalent a 1.170 Euro la un curs BNR de 4,4639 lei/euro din data de 25.03.2016, reprezentând prețul de evaluare și a fost stabilit în conformitate cu dispozițiile art. 757 al.3, art.761 al.2 lit.f și art. 768 al.2 Cod procedură civilă, în baza raportului de evaluare întocmit de evaluator autorizat Petrescu Paul Alin PFA cu sediul în Baia Mare Bd. Decebal nr.4A/24, județul Maramureș, F24/428/1999, CIF 19456327, la data de 25.03.2016.

Prin Încheierea din data de 12.04.2016, emisă în temeiul dispozițiilor art.758 al.1 Cod procedură civilă s-a stabilit primul termen de licitație pentru data de 09.05.2016 ora 11 în Baia Mare B-dul București nr.126, judeţul Maramureş, la sediul societății creditoare SC Cetina Expres SRL, locul unde se află bunul sechestrat.

Somăm pe toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile urmărite, descrise anterior, să anunţe executorul judecătoresc înainte de data stabilită pentru vânzare.

Potrivit art. 767 al.1 Cod procedură civilă: Persoanele care vor să participe la licitaţie sunt obligate să depună în Contul de Consemnări la dispoziţia Birou Executor Judecătoresc Trif Adrian-Cristian cod IBAN RO04BRDE250SV38357382500 deschis la BRD GSG Agenţia Tg. Lăpuş, până la termenul de vânzare o cauţiune de 10% din preţul de începere a licitaţiei pentru bunul sau bunurile care intenționează să le cumpere. Dovada consemnării va fi ataşată ofertei de cumpărare.

Toţi cei care vor să cumpere unul sau mai multe bunuri urmărite se vor prezenta la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop, având asupra lor cartea de identitate în original şi până la acel termen să prezinte oferta de cumpărare.

Nu au obligaţia de a depune cauţiunea creditorii urmăritori sau intervenienți, potrivit art.767 al.2 Cod procedură civilă.

Debitorul nu poate licita nici personal, nici prin persoane interpuse.

Prezentul Anunț/Publicaţie de vânzare mobiliară a fost întocmită azi 12.04.2016 în conformitate cu dispozițiile art.761 Cod procedură civilă, s-a afişat la sediul executorului judecătoresc, la locul licitației, la Judecătoria Tg. Lăpuș, la Primăria Turda.

Câte un exemplar s-a comunicat creditorului urmăritor și debitorului, unul administratorului sechestru, şi va fi postată în registruexecutări.ro. Publicația de vânzare în extras sau în întregul ei va fi publicată într-un ziar de circulație locală sau națională și pe internet.

Publicaţiile de vânzare au fost afişate şi comunicate la data de 12.04.2016.

Executor judecătoresc, Trif Adrian-Cristian

 Publicatie 1 Suzuki Dos ex 151-1 Publicatie 1 Suzuki Dos ex 151-2

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2