Angajări la Consiliul Județean Maramureș. Ce posturi sunt disponibile

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

Consiliul Județean Maramureș organizează în data de 25 iulie 2022 (proba scrisă) concurs de recrutare în vederea ocupării a trei posturi, cu durată normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, după cum urmează:

2 posturi, funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului IT, și

un post, funcție publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Tehnic Investiții și Infrastructură – Direcția Tehnică și Investiții.

 

Condițiile de participare la concurs:

Condiţii generale:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 • are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 • îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 • nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 • nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 • nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiţii specifice:

Pentru cele 2 posturi, funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului IT:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul informatică, calculatoare și tehnologia informației, cibernetică, statistică și informatică economică;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 1 an.

Pentru postul, funcție publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Tehnic Investiții și Infrastructură – Direcția Tehnică și Investiții:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul inginerie civilă, inginerie geologică, mine, petrol și gaze;
 • cerințe de operare calculator: nivel mediu dovedite cu documente care să ateste deținerea competențelor solicitate;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 7 ani.

Probele stabilite pentru concurs se desfășoară la sediul Consiliului Județean Maramureș, str. Gheorghe Șincai, nr. 46, Baia Mare, după cum urmează:

 • Proba scrisă: 25 iulie 2022, ora 10.00.
 • Interviu: în maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până la data de 13 iulie 2022ora 15.00, la sediul Consiliului Județean Maramureș, Camera 33, Parter.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Consiliului Județean Maramureș, Baia Mare, str. Gheorghe Șincai, nr. 46, Camera 33 sau se pot obține prin consultarea paginii web a instituției www.cjmaramures.ro în cadrul secțiunii “Cariera”.

Vlad HERMAN
Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2