ISU Maramureș: Măsuri de prevenire în cazul unor situații de urgență în școli

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

Incendiile în unitățile de învățământ pot avea efecte grave. În consecință, cunoașterea și aplicarea măsurilor de prevenire a incendiilor, respectiv a regulilor referitoare la evacuarea în siguranță a elevilor și cadrelor didactice, în cazul producerii unor situații de urgență, sunt deosebit de importante.

Scopul activității de informare preventivă, desfășurată de personalul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Gheorghe Pop de Băsești” al județului Maramureș, este de a transmite cunoștințele privind tipurile de risc și măsurile de prevenire, pentru formarea deprinderilor practice ale cadrelor didactice, personalului auxiliar și nondidactic, precum și ale preșcolarilor, elevilor și studenților, în caz de incendiu.

Principalele măsuri și reguli, privind prevenirea incendiilor, respectiv evacuarea în siguranță a elevilor și cadrelor didactice, în cazul producerii unor situații de urgență sunt redate mai jos:

– instalaţiile utilitare aferente construcţiilor (electrice, gaze, încălzire, ventilare, condiţionare, de apă, canalizare, paratrăznet, curenţi slabi etc.) se exploatează potrivit reglementărilor tehnice şi a măsurilor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor, astfel încât acestea să nu constituie surse de izbucnire a incendiilor şi/sau de propagare a focului;

– sistemele, instalaţiile, dispozitivele, aparatele, maşinile şi utilajele cu care sunt echipate si dotate construcţiile se vor utiliza, exploata şi întreţine în conformitate cu prevederile instrucţiunilor de funcţionare şi a măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice acestora;

– exploatarea sistemelor, instalaţiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, maşinilor şi utilajelor, de orice categorie, cu defecţiuni, improvizaţii sau fără protecţia corespunzătoare faţă de materialele sau substanţele combustibile din spaţiul în care sunt utilizate, este interzisă;

– în sălile aglomerate, amfiteatre, săli de clasă, biblioteci, săli de festivităţi şi în general, în incintele amenajate pentru activităţi cu public, este interzis accesul cu produse şi/sau substanţe inflamabile ori cu alte mijloace care pot produce incendii sau explozii, respectiv accesul persoanelor în număr mai mare decât capacitatea maximă simultană stabilită şi declarată;

– este strict interzisă utilizarea focului deschis în locurile şi zonele cu risc de incendiu şi/sau explozie din clădiri;

– locurile şi zonele în care se aplică această interdicţie se stabilesc şi se marchează potrivit;

– mijloacele tehnice de intervenţie (hidranţi, stingătoare, panou PSI) trebuie să fie permanent accesibile şi în stare de funcţionare. Utilizarea lor este obligatoriu de cunoscut de către personalul didactic şi cel auxiliar;

– instalaţiile de semnalizare a incendiilor se vor menţine în permanenţă în stare de funcţionare. Exploatarea, întreţinerea, revizia şi repararea acestora se asigură de către personal atestat, respectându-se prevederile proiectelor de execuţie, instrucţiunilor tehnice ale producătorului şi reglementărilor de prevenire şi stingere a incendiilor;

– căile de evacuare a utilizatorilor şi de acces al forţelor de intervenţie vor fi menţinute libere şi întreţinute corespunzător, astfel încât prin acestea, în caz de incendiu, persoanele să poată ajunge la nivelul terenului sau al carosabilului în timpul cel mai scurt şi în condiţii de siguranţă, direct în exterior sau pe scări de evacuare;

– cadrele didactice au rolul de a instrui elevii în ceea ce priveşte pregătirea generală în domeniul apărării împotriva incendiilor, cunoaşterea planului de alarmare şi evacuare şi a comportamentului pe care trebuie să-l adopte în caz de incendiu;

– căile de acces, evacuare şi intervenţie se menţin în stare de utilizare pe toată durata zilei şi în orice anotimp la parametrii la care au fost proiectate şi realizate; cunoaşterea operativă a oricăror situaţii ce pot împiedica din motive obiective folosirea acestora în condiţii de siguranţă, reprezintă cerinţa fundamentală referitoare la aceste căi;

– traseele căilor de evacuare (trecerile prin uşi, coridoare, degajamente, holuri, vestibuluri, încăperi tampon, scări, atriumuri etc.) vor fi marcate cu indicatoare standardizate, astfel încât să  asigure atât posibilitatea recunoşterii cu uşurinţă a traseului de urmat spre exterior, cât si circulaţia ușoară, a persoanelor care le utilizează în caz de incendiu;

– evacuarea clădirii în caz de necesitate, se va face sub supravegherea cadrelor didactice, pe căile de evacuare. Acestea trebuie să fie permanent utilizabile, fiind interzisă depozitarea de materiale şi micşorarea lăţimii acestora;

– în casele scărilor, pe coridoare sau pe alte căi de evacuare ale clădirilor nu se admite amenajarea de încăperi ori locuri de lucru, depozitare etc. ce ar putea împiedica evacuarea persoanelor şi bunurilor, precum şi accesul personalului de intevenţie;

– uşile de evacuare precum şi celelalte dispozitive destinate evacuării persoanelor trebuie să  fie prevăzute cu indicatoare și inscripţii corespunzătoare, menţinându-se descuiate pe toată  durata programului de activitate.

– grupele de copii cu deficiențe locomotorii trebuie amplasate, pe cât posibil, la parter sau se vor alege pentru această categorie de elevi sălile cu cel mai scurt traseu de evacuare;

– deplasarea în încăperile cu fum se face cât mai aproape de podea; uşile trebuie să se deschidă în sensul evacuării. Acestea vor fi închise, dar nu blocate, ca protecţie contra propagării fumului şi căldurii;

– este interzisă prevederea pe căile de evacuare a oglinzilor, pragurilor sau a altor elemente (covoare, mochete etc.) care pot crea dificultăţi în timpul evacuării (împiedicare, alunecare, contactul sau coliziunea cu diverse obiecte, busculadă, panică etc.);

– este interzisă amenajarea unor locuri de  muncă sau activităţi pe căile de  evacuare;

– este interzisă depozitarea de materiale sau obiecte pe coridoare sau rampele scărilor;

– este interzisă utilizarea lifturilor în caz de incendiu;

– elevii părăsesc clădirea sub supravegherea cadrelor didactice. Se vor utiliza căile de evacuare şi salvare fără pericole, nu se vor lua alte obiecte (ghiozdane, obiecte de vestimentaţie, etc.);

– elevii vor fi conduşi la locul de adunare dinainte stabilit pentru fiecare clasă. Profesorul face prezenţa şi anunţă rezultatul directorului şcolii sau responsabilului P.S.I. din şcoală.

ZiarMM

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2